Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Pracoviště bylo zřízeno k 1. 1. 1953 jako Archiv ČSAV. V roce 1954 bylo spojeno s Komisí pro studium a soupis rukopisů. K 1. 1. 1966 byla provedena dočasná změna jeho názvu na Ústřední archiv ČSAV, původní název byl obnoven k 1. 1. 1993. K 1. 1. 2006 byl s Archivem spojen Masarykův ústav AV ČR a zároveň byl změněn název pracoviště na Masarykův ústav – Archiv AV ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Vědecký útvar Archiv AV ČR shromažďuje a zpracovává spisový materiál Akademie věd, archivní fondy předchozích vědeckých institucí a písemné pozůstalosti vědců působících na území našeho státu. Je rovněž pověřen předarchivní péčí a skartačním dohledem. Ze svých fondů poskytuje zpětně informace Akademii věd ČR a orgánům státní správy a zpřístupňuje archivní fondy a sbírky badatelské veřejnosti. Jeho vlastní vědecká činnost je zaměřena především na dějiny vědeckých institucí, na život a dílo vědeckých osobností a na jejich obec zejména v českém prostředí, dále na kodikologii, soupis a studium rukopisů.

Vědecký útvar Masarykův ústav AV ČR pečuje o myšlenkové dědictví T. G. Masaryka, zabývá se jeho životem a dílem v širším kontextu českých, resp. československých a evropských dějin, zejména jeho významem pro demokratickou českou státnost, jakož i výzkumem jeho humanitního odkazu pro společnost. Útvar spravuje Archiv Ústavu T. G. Masaryka a část Masarykovy knihovny.