Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav vznikl 1. 1. 1954 sloučením Kabinetu pro národopis a Kabinetu pro lidovou píseň, které byly převzaty do ČSAV k 1. 1. 1953. Historie těchto kabinetů spadá do prvních desetiletí minulého století. Původní název Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV byl s platností od 1. 10. 1999 změněn na současný název. Při EÚ AV ČR vzniklo roku 2003 Oddělení hudební historie (sloučením s někdejším Ústavem pro hudební vědu AV ČR). Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. Současně bylo Oddělení hudební historie přejmenováno na Kabinet hudební historie. Ústav se zabývá výzkumem sociálních a kulturních jevů, týkajících se národů a etnických skupin. Je zaměřen především na výzkum české etnicity (etnické specifiky) v současnosti a v jejím historickém vývoji, na etnické skupiny žijící v českých zemích a v dalších zemích Evropy i mimo ni. Tato problematika je řešena na pražském pracovišti převážně ve vztahu k Čechám a na pracovišti brněnském převážně ve vztahu k Moravě a Slezsku. Kabinet hudební historie se zaměřuje na výzkum hudební kultury v českých zemích v období 17. a 18. století a na přípravu Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka.

Ústav plní současně úlohu oborového centra vědeckých informací a soustřeďuje obsáhlé knižní, sbírkové a dokumentační fondy. Mimořádně cenný je písňový rukopisný fond brněnského pracoviště, obsahující 70 tisíc písní z období posledních 165 let, jehož systematické budování je spojeno se jménem Leoše Janáčka.