Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Ústav vznikl k 1. 1. 1953 zprvu jako Kabinet, od 1. 8. 1957 jako Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV. Jeho současný název byl přijat k 1. 1. 1990. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav provádí výzkum v oblasti dějin umění, především českého výtvarného umění od časného středověku do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována soupisům uměleckých památek v českých zemích, zejména uměleckohistorické topografii Prahy a moravskoslezského regionu; připravuje speciální korpusy, např. středověkých nástěnných maleb a iluminovaných rukopisů. Publikovány byly mnohasvazkové Dějiny českého výtvarného umění (11 sv. 1984–2007) a encyklopedické práce. Pro tyto projekty ústav zajišťuje také potřebné dokumentační zázemí.