Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. Výzkumným záměrem ústavu je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu. Ústav rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. V SOÚ se výzkum rozvíjí v těchto výzkumných odděleních: Centrum pro výzkum veřejného mínění, České pohraničí, Ekonomická sociologie, Gender & sociologie, Hodnotové orientace ve společnosti, Lokální a regionální studia, Sociologický datový archiv, Sociologie politiky, Sociologie vzdělání a stratifikace, Studia sociální struktury.