Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Ústav byl založen 12. 11. 1919 jako Státní archeologický ústav, náležející do působnosti Ministerstva školství a národní osvěty ČSR. K 1. 1. 1953 byl začleněn do ČSAV. V roce 1993 byly jeho expozitury v Mostě a Plzni a expedice v Dolních Břežanech převedeny do působnosti Ministerstva kultury ČR jako pracoviště archeologické památkové péče. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav se zabývá základním výzkumem pravěkého a středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Plní úkoly při záchraně a dokumentaci ohrožených archeologických památek na území Čech a při koordinaci archeologického terénního výzkumu v Čechách. Obhospodařuje oborovou knihovnu, archiv nálezových zpráv, fotoarchiv, archiv geodetické dokumentace a databázi archeologických výzkumů v Čechách. Vydává základní oborová periodika, ediční řady a jednotlivé monografie.