Knihovna AV ČR, v. v. i.

Knihovna AV ČR byla zřízena v ČSAV k 1. 1. 1953. Převzala historické fondy z Královské české společnosti nauk (založené v roce 1784), České akademie věd a umění (založené v roce 1890) a Masarykovy akademie práce (založené v roce 1920), které se staly základem jejích fondů. Je tak třetí nejstarší českou vědeckou knihovnou. Od 1. ledna 2007 se Knihovna AV ČR stala veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Činnost knihovny spočívá v získávání, zpracování a zpřístupňování vědecké literatury uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické, v poskytování rešeršních služeb z tuzemských i mezinárodních zdrojů a v ochraně a zpracování historických a vzácných tisků. Její vědecká činnost je zaměřena na dějiny českého knihtisku a knihoven, heuristiku pramenů pro národní bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 a na rozvoj automatizovaných knihovních systémů a digitálních knihoven.