Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Ústav vznikl z pobočky Státního archeologického ústavu, založené v roce 1942 v Brně. Po jeho začlenění do ČSAV k 1. 1. 1953 byl pobočkou Archeologického ústavu ČSAV v Praze, k 1. 1. 1970 se stal samostatným ústavem ČSAV. V roce 1993 byl záchranný archeologický výzkum z větší části převeden na pracoviště v působnosti ministerstva kultury ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav je zaměřen na základní výzkum, zahrnující časový úsek od starší doby kamenné do středověku (včetně záchranných terénních aktivit). Zvláštní pozornost věnuje lovecké a sběračské společnosti v pozdním paleolitu, vztahu k životnímu prostředí a vývoji technologií od pravěku do časného středověku, římskému vojenskému a kulturnímu zásahu, vytváření časně středověkých kulturních a sociopolitických poměrů. Geografický rozsah bádání zahrnuje oblast Moravy a českého Slezska se zřetelem k vývojovým trendům v oblasti Podunají. Ústav vyvíjí systém vědeckých informací, zahrnujících ústřední evidenci a dokumentaci archeologických nalezišť a památek, a soustřeďuje rozsáhlou kolekci specializované literatury. Provádí rovněž konzervaci a rekonstrukci předmětů pro širší okruh zájemců.