Zdroje

Přehled zdrojů

Hex

Jako klíčová slova jsou určena ta lemmata, jejichž frekvence v dané básni statisticky významně převyšuje jejich frekvenci v celém Korpusu českého verše. Statistická významnost je ověřována zároveň testem χ2 s Yatesovou korekcí a testem log-likelihood. Uživatel má možnost specifikovat, zda budou testy provedeny na hladině významnosti α = 0,001 nebo α = 0,01. Spolu s tím má uživatel možnost specifikovat, které slovní druhy mají být z analýzy klíčových slov vypuštěny (ve výchozím stavu jsou povolena pouze podstatná jména, přídavná jména a slovesa) a určit minimální počet výskytů lemmatu v básni potřebný pro zařazení mezi klíčová slova.

Autor/správce zdroje:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Aplikace

Obor:
Literární věda

Klíčová slova: