Hex

Aplikace Hex umožňuje vyhledávat v Korpusu českého verše texty, které obsahují uživatelem specifikované klíčové slovo, nebo naopak u uživatelem specifikovaného okruhu textů zobrazit všechna klíčová slova v nich nalezená.

Jako klíčová slova jsou určena ta lemmata, jejichž frekvence v dané básni statisticky významně převyšuje jejich frekvenci v celém Korpusu českého verše. Statistická významnost je ověřována zároveň testem χ2 s Yatesovou korekcí a testem log-likelihood. Uživatel má možnost specifikovat, zda budou testy provedeny na hladině významnosti α = 0,001 nebo α = 0,01. Spolu s tím má uživatel možnost specifikovat, které slovní druhy mají být z analýzy klíčových slov vypuštěny (ve výchozím stavu jsou povolena pouze podstatná jména, přídavná jména a slovesa) a určit minimální počet výskytů lemmatu v básni potřebný pro zařazení mezi klíčová slova.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Petr Plecháč (plechac@ucl.cas.cz)

 

Online přístup: http://versologie.cz/hex/

Autor/správce zdroje: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Aplikace
Obor: Literární věda