Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze českých duchovních písní Hymnorum Thesaurus Bohemicus

Databáze českých duchovních písní z tištěné kancionálové produkce 16.–18. století.

Databáze pokrývá veškerou tištěnou kancionálovou produkci od počátků (první tisk 1501) do konce 18. století. V databázi je podrobně rozepsán obsah každého kancionálu. Databáze vznikla převodem kartotéčních lístků původního písňového katalogu Antonína Škarky, který přešel v jeho pozůstalosti do držení Ústavu hudební vědy FF UK v Praze. Záznam každé písně má tyto položky: Incipit (textový), Pramen, Nadpis – označení (v prameni), Nápěv, Téma – oddíl v kancionále, Počet slok, Strofické schéma, Akrostich, Původní – překlad – úprava, Autor – překladatel – upravovatel. Původní Škarkovo pole „Pramen“, bylo dále strukturováno, neboť sem byla zapisována jak informace o prameni – tedy o kancionálu a roku jeho vydání, tak o straně, na které je příslušný zpěv vytištěn. Vyhledávat lze podle textových incipitů písní nebo procházet celé prameny (kancionály).

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Jiří Žůrek (zurek@ics.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje
    21 227 katalogizačních záznamů
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://www.clavmon.cz/htb/index.htm

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Hudební věda, Literární věda

Klíčová slova:
duchovní písně, hymnologie, kancionály