Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Psychologický ústav ČSAV, s pobočkou v Brně, byl zřízen k 1. 4. 1967 ze společného oddělení Psychologického ústavu Univerzity Karlovy a Pedagogického ústavu Jana Ámose Komenského ČSAV se zaměřením na obecnou a sociální psychologii a z oddělení pedagogické a vývojové psychologie Pedagogického ústavu Jana Ámose Komenského ČSAV. Od roku 1993 má ústav ředitelství v Brně. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Náplní činnosti ústavu je výzkum v následujících oblastech: psychologie osobnosti a sociální psychologie (struktura osobnosti a její časová a situační stabilita, rizikové a protektivní faktory formování a vývoje osobnosti, celoživotní vývoj člověka, organizace osobní zkušenosti – identita, sebepojetí, spiritualita, koherence), kognitivní psychologie (složitější formy vnímání, vědomí, myšlení, vývoj řeči, fyziologické projevy – elektrodermální aktivita, oční pohyby), psychologie zdraví (stres a jeho zvládání, kvalita života, psychosociální a sociálně-ekonomické determinanty zdraví, optimální vývoj, resilience), metodologie (rozvoj kvalitativní a kvantitativní perspektivy, narativní přístup, psychosémantika, adaptivní testování, diagnostické aplikace).

Vytvářené/spravované informační zdroje