Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav byl zřízen k 15. 8. 1992. Po zrušení Ekonomického ústavu ČSAV a Prognostického ústavu ČSAV je jediným pracovištěm AV ČR zabývajícím se ekonomickou problematikou. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Náplní činnosti ústavu je teoretický a empirický výzkum v oblasti mikro i makroekonomie, ekonometrie, financí, peněz a bankovnictví, teorie organizačních struktur, ekonomie práce, mezinárodního obchodu a financí, ekonomie rozvoje, ekonomie měst a regionů, ekonomie životního prostředí, ekonomie zdravotnictví a transformace ekonomiky ve střední a východní Evropě. Ústav se podílí na tvorbě vládních ekonomických programů, spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi na řešení společných výzkumných projektů a vedle vědecké výchovy i na přeškolování ekonomů s praxí.

Společné pracoviště:
Ústav plní své úkoly v úzké kooperaci s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE), s nímž tvoří společné pracoviště CERGE-EI. Ústav společně s CERGE provádí výuku doktorského studijního programu ekonomie, který je plně akreditován jak v České republice, tak v USA.

Vytvářené/spravované informační zdroje