Zpravodaj INFORMACE 1/2016: „Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku“

Zveřejněno: 5. 7. 2016

V loňském roce byla na základě Strategie AV21 v rámci programu Paměť v digitálním věku ustanovena pracovní skupina, jejímž zadáním bylo vymezení základních cílů v oblasti vývoje a aplikace nástrojů pro práci s informačními zdroji ústavů III. vědní oblasti AV ČR. Jak vyplývá z podnázvu příspěvku, hlavním úkolem pracovní skupiny není nic menšího než iniciovat inovace ve způsobech zpřístupňování sekundárních pramenů s ohledem na nově kladené vědecké otázky, které s sebou přináší v zahraničí již etablovaný vědní obor digital humanities, jenž využívá komputačních nástrojů při práci v humanitních a sociálních vědách.

Portál Digital Humanities

www.knav.cz/dh

Prvním hmatatelným výsledkem činnosti zmíněné pracovní skupiny byl vznik veřejně přístupného internetového portálu Digital Humanities, jehož cílem bylo zpřístupnit informační zdroje ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživatelům umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Stěžejní částí nového portálu je databáze informačních zdrojů vytvářených a spravovaných ústavy III. vědní oblasti AV ČR. V přehledu jednotlivých ústavů je u každého z nich vždy zobrazen seznam vlastních zdrojů s odkazem k podrobnějším informacím. Databáze je řazena abecedně, ale je také možné zobrazení zdrojů zúžit podle několika kritérií: přístupnosti (online/částečně online/offline/nemá elektronickou podobu), typu zdroje, oboru a podle klíčových slov. Informativní část portálu pak reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice. Nezanedbatelným vedlejším přínosem je zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Workshop

Třešť, 8.–9. února 2016

Na počátku letošního roku proběhlo dvoudenní setkání v akademickém centru v Třešti, jehož cílem bylo vytvoření základní organizační struktury a hledání ústředních společných témat a nosných badatelských otázek. Takto definované pole poslouží jako základ pro budoucí spolupráci mezi akademickými ústavy a také jako teoretická základna pro přípravu společných projektových záměrů.

(C)ERIDAH

Jedním z nich je připravovaný projekt (C)ERIDAH zaměřený na excelentní výzkum v oblasti digital humanities. Příprava společného projektu se opírá o výsledky jednání v Třešti a řady navazujících setkání, která proběhla v průběhu března roku 2016. V rámci těchto setkání byly vymezeny základní tematické okruhy a byly hledány průsečíky oborových zájmů jednotlivých ústavů. Pro zamýšlený rozvoj ústavních infrastruktur byly přínosem také informace shromážděné pro potřeby výše zmíněného portálu. Z hlediska realizace výstupů ve virtuálním prostředí internetu pak byly pro spolupráci získány také vybrané mimoakademické instituce, konkrétně zástupci Univerzity Karlovy v Praze, kteří se problematikou digital humanities dlouhodobě zabývají, mají s ní bohaté zkušenosti a dosáhli již uspokojivých vědeckých výsledků a zdařilých realizací.

Ačkoli lze oblast digital humanities v České republice považovat za poměrně novou disciplínu, je patrné, že může být velkým přínosem právě v prezentaci vědeckých výsledků zejména oborů III. vědní oblasti, ale, a to je třeba zdůraznit, může přinést nové badatelské otázky, vědecké přístupy a zásadní změnu paradigmatu práce s velkými objemy dat, kterými informační zdroje ústavů disponují a jejichž zpracování klasickou metodou by si nejen vyžádalo neúměrné množství pracovních sil a času, ale některé otázky by tímto způsobem nebyly ani zodpověditelné.

 

Článek vyšel v elektronickém zpravodaji INFORMACE:

Šícha, Vojtěch. Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku. Informace [online]. , č. [cit. 2016-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/digital-humanities/