Archiv

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Letenská 4 118 51 Praha 1 Telefon: 226 228 000; 257 533 756 (sekr.) E-mail: ujc@ujc.cas.cz URL: http://www.ujc.cas.cz/

Ústav pro jazyk český byl zřízen 16. 12. 1946 Českou akademií věd a umění z Kanceláře Slovníku jazyka českého, založené v roce 1911. Brněnské pracoviště bylo ustaveno v roce 1952. S účinností od 1. 1. 1953 byl Ústav pro jazyk český začleněn do Československé akademie věd. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav se zabývá gramatikou, lexikologií, lexikografií, dialektologií, etymologií, onomastikou, stylistikou a historickým vývojem českého jazyka. Kromě toho vyvíjí i soustavnou péči o jazykovou kulturu – na pražském i brněnském pracovišti vykonává konzultační a poradenskou činnost. Oddělení studia jazyků se zabývá teorií a praxí didaktiky cizích jazyků.

 

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Národní 3 110 00 Praha 1 Telefon: 221 403 111 E-mail: knavcr@lib.cas.cz URL:  https://www.lib.cas.cz/

Knihovna AV ČR byla zřízena v ČSAV k 1. 1. 1953. Převzala historické fondy z Královské české společnosti nauk (založené v roce 1784), České akademie věd a umění (založené v roce 1890) a Masarykovy akademie práce (založené v roce 1920), které se staly základem jejích fondů. Je tak třetí nejstarší českou vědeckou knihovnou. Od 1. ledna 2007 se Knihovna AV ČR stala veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Činnost knihovny spočívá v získávání, zpracování a zpřístupňování vědecké literatury uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické, v poskytování rešeršních služeb z tuzemských i mezinárodních zdrojů a v ochraně a zpracování historických a vzácných tisků. Její vědecká činnost je zaměřena na dějiny českého knihtisku a knihoven, heuristiku pramenů… Přečtěte si celý článek

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Politických vězňů 7 111 21 Praha 1 Telefon:  224 005 123 E-mail: office@cerge-ei.cz URL: http://www.ei.cas.cz Ústav byl zřízen k 15. 8. 1992. Po zrušení Ekonomického ústavu ČSAV a Prognostického ústavu ČSAV je jediným pracovištěm AV ČR zabývajícím se ekonomickou problematikou. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Náplní činnosti ústavu je teoretický a empirický výzkum v oblasti mikro i makroekonomie, ekonometrie, financí, peněz a bankovnictví, teorie organizačních struktur, ekonomie práce, mezinárodního obchodu a financí, ekonomie rozvoje, ekonomie měst a regionů, ekonomie životního prostředí, ekonomie zdravotnictví a transformace ekonomiky ve střední a východní Evropě. Ústav se podílí na tvorbě vládních ekonomických programů, spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi na řešení společných výzkumných projektů a vedle vědecké výchovy i… Přečtěte si celý článek

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Veveří 97 602 00 Brno Telefon: 532 290 278 E-mail: ustav@psu.cas.cz URL: http://www.psu.cas.cz/

Psychologický ústav ČSAV, s pobočkou v Brně, byl zřízen k 1. 4. 1967 ze společného oddělení Psychologického ústavu Univerzity Karlovy a Pedagogického ústavu Jana Ámose Komenského ČSAV se zaměřením na obecnou a sociální psychologii a z oddělení pedagogické a vývojové psychologie Pedagogického ústavu Jana Ámose Komenského ČSAV. Od roku 1993 má ústav ředitelství v Brně. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Náplní činnosti ústavu je výzkum v následujících oblastech:

psychologie osobnosti a sociální psychologie (struktura osobnosti a její časová a situační stabilita, rizikové a protektivní faktory formování a vývoje osobnosti, celoživotní vývoj člověka, organizace osobní zkušenosti – identita, sebepojetí, spiritualita, koherence), kognitivní psychologie (složitější formy vnímání,… Přečtěte si celý článek

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Jilská 1 110 00 Praha 1 Telefon: 222 221 753; 221 183 111 E-mail: socmail@soc.cas.cz URL: http://www.soc.cas.cz/

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.Výzkumným záměrem ústavu je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu. Ústav rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo,… Přečtěte si celý článek

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Národní 18 116 00 Praha 1 Telefon: 221 990 711 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz URL: http://www.ilaw.cas.cz/

Ústav byl zřízen usnesením V. valného shromáždění ČSAV konaného ve dnech 16.–17. 11. 1955 pod názvem Ústav práva ČSAV. Od 1. 1. 1956 byl sloučen s dalšími třemi právními kabinety ČSAV. K 1. 1. 1961 byl jeho název změněn na Ústav státu a práva ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky, přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, využívá výsledků vědeckého výzkumu; získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, poskytuje vědecká stanoviska, posudky a doporučení. Ústav v rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, pořádá konference, sympozia apod., spolupracuje s dalšími institucemi, především s vysokými školami.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Letenská 4 118 01 Praha 1 Telefon: 257 014 3 E-mail: arupraha@arup.cas.cz URL: http://www.arup.cas.cz/

Ústav byl založen 12. 11. 1919 jako Státní archeologický ústav, náležející do působnosti Ministerstva školství a národní osvěty ČSR. K 1. 1. 1953 byl začleněn do ČSAV. V roce 1993 byly jeho expozitury v Mostě a Plzni a expedice v Dolních Břežanech převedeny do působnosti Ministerstva kultury ČR jako pracoviště archeologické památkové péče. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav se zabývá základním výzkumem pravěkého a středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Plní úkoly při záchraně a dokumentaci ohrožených archeologických památek na území Čech a při koordinaci archeologického terénního výzkumu v Čechách. Obhospodařuje oborovou knihovnu, archiv nálezových zpráv, fotoarchiv, archiv geodetické dokumentace a databázi archeologických výzkumů… Přečtěte si celý článek

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Prosecká 76 190 00 Praha 9 Telefon: 286 882 121 E-mail: volesakova@hiu.cas.cz URL: http://www.hiu.cas.cz/

Ústav byl obnoven k 1. 2. 1990. Je pokračovatelem Československého státního historického ústavu vydavatelského, který byl založen 17. 2. 1920 a začleněn k 1. 1. 1953 do ČSAV jako Historický ústav ČSAV. K 1. 3. 1970 byl tento ústav rozpuštěn a reorganizován na Ústav československých a světových dějin ČSAV, který k 31. 12. 1989 zanikl. K obnovenému Historickému ústavu byla 1. 7. 1993 připojena část bývalého Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Vědecká činnost ústavu zahrnuje výzkum českých, československých a obecných, zejména středoevropských a východoevropských dějin v období od raného středověku do druhé světové války a otázky teorie a metody historické práce, s dlouhodobými projekty encyklopedických a biografických studií… Přečtěte si celý článek

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10 Praha 8 Telefon: 286 010 110 E-mail: reditel@mua.cas.cz URL: http://www.mua.cas.cz

Pracoviště bylo zřízeno k 1. 1. 1953 jako Archiv ČSAV. V roce 1954 bylo spojeno s Komisí pro studium a soupis rukopisů. K 1. 1. 1966 byla provedena dočasná změna jeho názvu na Ústřední archiv ČSAV, původní název byl obnoven k 1. 1. 1993. K 1. 1. 2006 byl s Archivem spojen Masarykův ústav AV ČR a zároveň byl změněn název pracoviště na Masarykův ústav – Archiv AV ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Vědecký útvar Archiv AV ČR shromažďuje a zpracovává spisový materiál Akademie věd, archivní fondy předchozích vědeckých institucí a písemné pozůstalosti vědců působících na území našeho státu. Je rovněž pověřen předarchivní péčí a skartačním dohledem. Ze svých fondů poskytuje… Přečtěte si celý článek

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Husova 4 110 00 Praha 1 Telefon: 221 183 111 E-mail: arthist@site.cas.cz URL: http://www.udu.cas.cz/

Ústav vznikl k 1. 1. 1953 zprvu jako Kabinet, od 1. 8. 1957 jako Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV. Jeho současný název byl přijat k 1. 1. 1990. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav provádí výzkum v oblasti dějin umění, především českého výtvarného umění od časného středověku do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována soupisům uměleckých památek v českých zemích, zejména uměleckohistorické topografii Prahy a moravskoslezského regionu; připravuje speciální korpusy, např. středověkých nástěnných maleb a iluminovaných rukopisů. Publikovány byly mnohasvazkové Dějiny českého výtvarného umění (11 sv. 1984–2007) a encyklopedické práce. Pro tyto projekty ústav zajišťuje také potřebné dokumentační zázemí.